Trắc nghiệm Tin học 11 C++ Bài 3: Cấu trúc chương trình có đáp án

  • 926 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong cấu trúc chương trình C++, lệnh #include dùng để làm gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trong chương trình C++lệnh #include dùng để thông báo cho bộ tiền biên dịch thêm các thư viện chuẩn trong C++. Các lệnh được sử dụng trong thân chương trình phải có prototype nằm trong các thư viện chuẩn này.


Câu 2:

Trong C++ khi cần khai báo hằng ta dùng từ khóa:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trong C++ để khai báo hằng ta dùng từ khóa const.


Câu 3:

Thư viện <iostream</>trong C++ cung cấp:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Thư viện <iostream</>trong C++ cung cấp các tiện ích có sẵn để làm việc với bàn phím và màn hình.


Câu 4:

Trong C++ khai báo hằng đúng là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Khai báo hằng trong C++ có dạng: const<tên hằng>=<giá trị>.</giá>.


Câu 5:

Chọn phát biểu đúng nhất khi nói về biến?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Biến là đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị và có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận