Trắc nghiệm Tin học 11 C++ Bài 3: Cấu trúc chương trình có đáp án

  • 651 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong cấu trúc chương trình C++, lệnh #include dùng để làm gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trong chương trình C++lệnh #include dùng để thông báo cho bộ tiền biên dịch thêm các thư viện chuẩn trong C++. Các lệnh được sử dụng trong thân chương trình phải có prototype nằm trong các thư viện chuẩn này.


Câu 2:

Trong C++ khi cần khai báo hằng ta dùng từ khóa:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trong C++ để khai báo hằng ta dùng từ khóa const.


Câu 3:

Thư viện <iostream</>trong C++ cung cấp:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Thư viện <iostream</>trong C++ cung cấp các tiện ích có sẵn để làm việc với bàn phím và màn hình.


Câu 4:

Trong C++ khai báo hằng đúng là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Khai báo hằng trong C++ có dạng: const<tên hằng>=<giá trị>.</giá>.


Câu 5:

Chọn phát biểu đúng nhất khi nói về biến?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Biến là đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị và có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận