Trắc nghiệm Tin học 11 C++ Bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn có đáp án

  • 840 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Biến t nhận các giá trị 1 ; 2 ; 3 thì t thuộc kiểu:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì 1 ; 2 ; 3 là các số nguyên.


Câu 2:

Biến t nhận các giá trị 1.3; 2.3 thì t thuộc kiểu:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vì các giá trị 1.3; 2.3 là các số thực.


Câu 3:

Biến s nhận các giá trị ‘a’,’b’,’c’ thì s thuộc kiểu:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì các giá trị ‘a’,’b’,’c’ là các kí tự.


Câu 4:

Phạm vi giá trị của kiểu bool là :

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Kiểu bool chỉ có 2 giá trị là true hoặc fase.


Câu 5:

Bộ nhớ lưu trữ một giá trị của kiểu bool là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Bộ nhớ lưu trữ một giá trị của kiểu bool là 1byte vì kiểu bool chỉ chứa giá trị true hoặc false.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận