Trắc nghiệm Tin học 11 C++ Bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn có đáp án

  • 598 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Biến t nhận các giá trị 1 ; 2 ; 3 thì t thuộc kiểu:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì 1 ; 2 ; 3 là các số nguyên.


Câu 2:

Biến t nhận các giá trị 1.3; 2.3 thì t thuộc kiểu:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vì các giá trị 1.3; 2.3 là các số thực.


Câu 3:

Biến s nhận các giá trị ‘a’,’b’,’c’ thì s thuộc kiểu:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì các giá trị ‘a’,’b’,’c’ là các kí tự.


Câu 4:

Phạm vi giá trị của kiểu bool là :

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Kiểu bool chỉ có 2 giá trị là true hoặc fase.


Câu 5:

Bộ nhớ lưu trữ một giá trị của kiểu bool là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Bộ nhớ lưu trữ một giá trị của kiểu bool là 1byte vì kiểu bool chỉ chứa giá trị true hoặc false.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận