Trắc nghiệm Tin học 11 C++ Bài 5: Khai báo biến có đáp án

  • 790 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Để khai báo biến x kiểu thực ta viết:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì x là kiểu thực nên cách khai báo đúng là float x;


Câu 2:

Để khai báo biến z kiểu logic ta viết:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì z là logic nên cách khai báo đúng là bool x;


Câu 3:

Cho đoạn chương trình sau:

#include

using namespace std;

int a;

main()

{

cin>>a;

count<<a;

return 0;

}

Biến a thuộc dữ liệu kiểu:

</<a;

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì a được khai báo trong đoạn chương trình là int a;


Câu 4:

Cho đoạn chương trình sau:

#include

using namespace std;

int a;

float b;

main()

{

cin>>a>>b;

count<<a;

count<<b;

return 0;

}

Biến b thuộc dữ liệu kiểu:

</<b;</<a;

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì trong đoạn chương trình b được khai báo là số thực: float b;


Câu 5:

Khai báo nào sau đây là đúng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trong C++, khai báo biến có cú pháp: <kiểu dữ liệu>; </kiểu>


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận