Trắc nghiệm Tin học 11 C++ Bài 6: Phép toán, biểu thức và lệnh gán có đáp án

  • 909 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Biểu thức [(x+y)*z]-(x2-y2) chuyển sang C++ là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Chuyển theo quy tắc: Chỉ dùng các cặp ngoặc đơn để xác định trình tự thực hiện phép toán trong trường hợp cần thiết, viết lần lượt từ trái qua phải, không được bỏ qua dấu nhân (*) trong tích.


Câu 2:

Trong phép toán số học với số nguyên phép toán lấy phần dư trong C++ là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Phép toán số học với số nguyên phép toán lấy phần dư trong C++ kí hiệu là %

(Đáp án C là chia lấy phần nguyên. Đáp án B và D là chia lấy phần dư và phần nguyên trong pascal, không tồn tại trong C++)


Câu 3:

Trong phép toán số học với số nguyên phép toán lấy phần nguyên trong C++ là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Phép toán số học với số nguyên phép toán lấy phần nguyên trong C++ kí hiệu là /

(Vì đáp án A là chia lấy phần dư, đáp án B và D là chia lấy phần dư và phần nguyên trong pascal, không tồn tại trong C++)


Câu 4:

Trong phép toán quan hệ phép so sánh bằng trong C++ được viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Phép toán quan hệ phép so sánh bằng trong C++ được viết là = =

(Đáp án B là phép gán, đáp án C và D là phép so sánh lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng)


Câu 5:

Trong phép toán quan hệ phép so sánh lớn hơn hoặc bằng trong C++ được viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Trong phép toán quan hệ phép so sánh lớn hơn hoặc bằng trong C++ được viết là:>=

(Đáp án B là phép gán, đáp án C là phép so sánh nhỏ hơn hoặc bằng, đáp án A là phép so sánh bằng)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận