Trắc nghiệm Tin học 11 C++ Bài 7: Các hàm chuẩn vào/ra đơn giản có đáp án

  • 786 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong C++ việc nhập dữ liệu từ bàn phím được thực hiện bằng lệnh:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trong C++ việc nhập dữ liệu từ bàn phím được thực hiện bằng lệnh cin:cin >>biến1 >>biến2 >>...>>biếnN;

Trong đó biến1, biến2, ..., biếnN là một hoặc nhiều tên biến đơn, mỗi biến đơn được viết theo sau một ký hiệu >>.


Câu 2:

Để nhập vào 3 số a,b,c từ bàn phím, ta dùng lệnh sau:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Trong C++ việc nhập dữ liệu từ bàn phím được thực hiện bằng lệnh cin:cin >>biến1 >>biến2 >>...>>biếnN;


Câu 4:

Để đưa dữ liệu ra màn hình, C++ cung cấp đối tượng chuẩn:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Để đưa dữ liệu ra màn hình, C++ cung cấp đối tượng chuẩn cout:cout << kq1 << kq2 << ... << kqN << endl;


Câu 5:

Để in ra màn hình biến tb, in với độ rộng 8 và có 2 chữ số thập ta viết:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Thông số fixed ấn định giá trị thực được in ra ở dạng dấu chấm tĩnh, setw(n) ấn địnhđộ rộng của giá trị in ra trên màn hình là n, setprecision(p) ấn định giá trị được in ra có p chữ số thập phân.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận