Thi Online Trắc nghiệm Tin học 11 C++ Bài 8: Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình (Sử dụng IDE Code∷Blocks) có đáp án

Trắc nghiệm Tin học 11 C++ Bài 8: Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình (Sử dụng IDE Code∷Blocks) có đáp án

  • 710 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Để mở 1 trang soạn thảo mới ta chọn:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì đáp án B là mở file có sẵn trên đĩa, đáp án C là lưu chương trình vào đĩa với tên khác, đáp án D là lưu chương trình vào đĩa.


Câu 2:

Để lưu chương trình vào đĩa ta chọn:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vì đáp án A là tạo ra file mới, đáp án B là mở file có sẵn trên đĩa, đáp án C là đóng chương trình.


Câu 3:

Để đóng dự án ta chọn:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Để đóng dự án Chọn menu File → Close Project.


Câu 4:

Sau khi soạn thảo xong chương trình, để dịch và chạy thử chương trình, ta nhấn phím:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Sau khi soạn thảo xong chương trình, để dịch chương trình, bạn nhấn nút Build trên thanh công cụ (hoặc chọn menu Build → Build, phím tắt F9).

Ctrl + F9: dịch và chạy (Compile + Run)

F10: chạy (Run)


Câu 5:

Sau khi dự án chương trình đã được dịch thành công, để chạy thử chương trình ta chọn :

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Sau khi dự án chương trình đã được dịch thành công ta có thể chạy thử chương trình bằng cách bấm nút Run trên thanh công cụ (hoặc chọn menu Build → Run, phím tắt CTRL + F10).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận