Trắc nghiệm Tin học 11 C++ Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh có đáp án

  • 1106 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cấu trúc của rẽ nhánh dạng thiếu trong ngôn ngữ lập trình C++ là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Cấu trúc dạng thiếu:
if (<điều kiện>) <câu lệnh >;


Câu 2:

Cấu trúc của rẽ nhánh dạng đủ trong ngôn ngữ lập trình C++ là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dạng đủ
if (<điều kiện>)

     <câu lệnh 1>;
else

     <câu lệnh 2> ;


Câu 3:

Trong cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu câu lệnh <câu lệnh>được thực hiện khi:</câu>

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì trong cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu câu lệnh <câu lệnh>được thực hiện khi điều kiện đúng.</câu>

 Trong cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu câu lệnh được thực hiện khi: (ảnh 1)


Câu 4:

Trong cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ câu lệnh <câu lệnh1>được thực hiện khi:</câu>

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì trong cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ câu lệnh <câu lệnh 1>được thực hiện khi điều kiện đúng.</câu>

 Trong cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ câu lệnh được thực hiện khi: (ảnh 1)


Câu 5:

Trong cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ câu lệnh <câu lệnh 2>được thực hiện khi:</câu>

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì trong cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ câu lệnh <câu lệnh 2>được thực hiện khi điều kiện sai.</câu>

 Trong cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ câu lệnh được thực hiện khi: (ảnh 1)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận