Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 8 (có đáp án): Học toán với Geogebra

  • 1411 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Để khởi động phần mềm GeoGebra ta thực hiện:

Xem đáp án

Để khởi động phần mềm GeoGebra ta thực hiện:

 

– Nháy đúp vào biểu tượng Lý thuyết, Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 8: Học toán với Geogebra | Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học lớp 6 chọn lọc có đáp án trên màn hình nền

– Nháy chuột phải vào biểu tượng và chọn Open

– Nháy Start → Program All → GeoGebra

Đáp án: D


Câu 2:

Màn hình trên của phần mềm GeoGebra có các cửa sổ làm việc là:

Xem đáp án

Màn hình trên của phần mềm GeoGebra có ba cửa sổ làm việc là: Danh sách đối tượng, CAS và Vùng làm việc chính.

Đáp án: D


Câu 3:

Để chuyển phần mềm sang giao diện Tiếng Việt ta thực hiện chọn:

Xem đáp án

Chọn Options → Language → Vietnamese để chuyển sang giao diện Tiếng Việt.

Đáp án: A


Câu 4:

Để tính toán với số tự nhiên ta sử dụng:

Xem đáp án

Tính toán với số tự nhiên có 2 cách

- Cách 1: Sử dụng nút lệnh

+ Nhập trực tiếp trên dòng lệnh của cửa sổ CAS.

- Cách 2: Sử dụng các hàm có sẵn trong phần mềm

+ Cú pháp tổng quát: <Tên hàm>[<tham số 1>, <tham số 2>, …, <tham số k>].

Đáp án: C


Câu 5:

Để hiện tên đối tượng

Xem đáp án

Để hiện tên đối tượng ta thực hiện:

+ Chuyển về chế độ chọn.

+ Nháy chọn đối tượng.

+ Nháy nút chuột phải và chọn Hiển thị tên.

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận