Trắc nghiệm Toán 3 Bài 13: Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia (Phần 2) có đáp án

  • 249 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Thành phần thừa số trong hai phép nhân 3 × 5 = 15 và 4 × 2 = 8 là những số nào?

Xem đáp án

Ta có thành phần thừa số trong hai phép nhân 3 × 5 = 15 và 4 × 2 = 8 là 3; 5; 4; 2.

Chọn B


Câu 2:

Trong phép chia 18 : 2 = 9, 18 là thành phần gì?

Xem đáp án

Ta thấy trong phép chia 18 : 2 = 9, 18 là thành phần số bị chia.

Chọn A


Câu 3:

Trong các phép tính sau đây, phép tính nào có số chia là 4?

Xem đáp án

Trong phép chia 20 : 4 = 5,  4 là số chia.
Trong phép chia 4 : 2 = 2,  4 là số bị chia.
Trong phép chia 24 : 6 = 4,  4 là thương.

Chọn A


Câu 4:

Tìm một số biết rằng 32 chia cho số đó bằng tích của 2 và 4.

Xem đáp án

Tích của 2 và 4 là:

2 × 4 = 8

Số cần tìm là:

32 : 8 = 4

Chọn B


Câu 5:

Cho phép nhân: 4 × 8 × 2 = 64
Phép nhân trên có mấy thừa số?

Xem đáp án

Phép nhân đã cho có ba thừa số là 4; 8 và 2.

Chọn B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận