Trắc nghiệm Toán 3 Bài 29: Luyện tập chung (Phần 2) có đáp án

  • 250 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Năm nay bố 48 tuổi. Tuổi của Hạnh bằng 12  tuổi bố. Hỏi bố hơn Hạnh bao nhiêu tuổi?

Xem đáp án

Tuổi của Hạnh là: 

48 : 4 = 12 (tuổi)
Bố hơn Hạnh số tuổi là: 

48 – 12 = 36 (tuổi)

Chọn C


Câu 3:

Hoa có 10 quả bóng bay, Hùng có nhiều hơn Hoa 2 quả. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu quả bóng bay?

Xem đáp án

Bạn Hùng có số quả bóng bay là: 
10 + 2 = 12 (quả)
Hai bạn Hùng và Hoa có số quả bóng bay là: 
10 + 12 = 22 (quả)

Chọn C


Câu 4:

Trong phép nhân 11 × 3 nếu giữ nguyên thừa số thứ nhất và lấy thừa số thứ hai nhân với ba thì tích mới sẽ là bao nhiêu?

Xem đáp án

Trong phép nhân 11 × 3 ta có: 
Thừa số thứ nhất là 11.
Thừa số thứ hai là 3.
Nếu lấy thừa số thứ hai nhân với ba ta được thừa số thứ hai mới là: 3 × 3 = 9
Tích mới là: 11 × 9 = 99

Chọn A


Câu 5:

Giá trị của phép nhân 28 × 3 bằng:

Xem đáp án

Ta có:

Media VietJack

Vậy 28 × 3 = 84.

Chọn A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận