Trắc nghiệm Toán 3 Bài 40: Luyện tập chung (Phần 2) có đáp án

  • 245 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Ngày thứ nhất nhà máy sản xuất được 25 đôi giày, ngày thứ hai sản xuất ít hơn ngày thứ nhất 20 đôi . Hỏi số giày sản xuất được trong ngày thứ nhất gấp mấy lần số giày sản xuất được trong ngày thứ hai?

Xem đáp án

Ngày thứ hai cửa hàng sản xuất được số đôi giày là:
25 – 20 = 5 (đôi).
Số giày sản xuất trong ngày thứ nhất gấp số giày sản xuất trong ngày thứ hai một số lần là:
25 : 5 = 5 (lần).

Chọn D


Câu 2:

Số lớn là 63, số bé là 3. Hỏi số lớn gấp mấy lần số bé?

Xem đáp án

Số lớn gấp số bé một số lần là: 
 63 : 3 = 21 (lần)

Chọn B


Câu 3:

Một quyển sách có 702 trang và gồm 9 chương, mỗi chương có số trang bằng nhau. Hỏi mỗi chương của quyển sách có số trang là

Xem đáp án

Mỗi chương của quyển sách có số trang là: 702 : 9
Đặt phép chia:
Media VietJack
Như vậy 702 : 9 = 78.
Vậy mỗi chương của quyển sách có 78 trang.

Chọn A


Câu 4:

Số dư của phép chia 974 : 5 là

Xem đáp án

Media VietJack
9 chia 5 bằng 1, viết 1, 1 nhân 5 bằng 5, 9 trừ 5 bằng 4
Hạ 7 được 47, 47 chia 5 được 9, 9 nhân 5 bằng 45, lấy 47 trừ 45 bằng 2, hạ 4, được 24
24 chia 5 bằng 4, 4 nhân 5 bằng 20, 24 trừ 20 bằng 4
Vậy 974 : 5 = 194 (dư 4 ).

Chọn D


Câu 5:

Kết quả của phép nhân 413 × 2 là:

A. 826                   B. 415                    C. 500                    D. 231

Xem đáp án

Ta đặt phép tính:
Media VietJack
2 nhân 3 bằng 6, viết 6.
2 nhân 1 bằng 2, viết 2.
2 nhân 4 bằng 8, viết 8.
Vậy 413 × 2 = 826.

Chọn A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận