Trắc nghiệm Toán 3 Bài 44: Ôn tập chung (Phần 2) có đáp án

  • 282 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tính độ dài đường gấp khúc ABCD, biết độ dài đường gấp khúc ABC là 22cm, độ dài đường gấp khúc BCD = 33cm.

Media VietJack

Xem đáp án

Độ dài đường gấp khúc ABC là 22cm nên AB dài: 

22 – 5 = 17 (cm)
Độ dài đường gấp khúc BCD là 33cm nên CD dài: 

33 – 5 = 28 (cm)
Độ dài đường gấp khúc ABCD là: 

AB + BC + CD = 17 + 5 + 28 = 50 (cm)

Chọn B


Câu 2:

Một con gà nặng 1kg. Một con thỏ nặng 340g, gấp cân nặng con thỏ lên 2 lần rồi lại giảm đi 510g thì bằng cân nặng của một con chuột. Con chuột nhẹ hơn con gà bao nhiêu gam?

Xem đáp án

Gấp 340g lên hai lần thì được 340g × 2 = 680g.
Giảm 680g đi 510g thì được 680g − 510g = 170g, như vậy con chuột nặng 170g.
Đổi: 1kg = 1000g.
Con chuột nhẹ hơn con gà số gam là:
1000g − 170g = 830g.

Chọn B


Câu 3:

Có 60g bột nở, người ta lấy ra 12  khối lượng để làm bánh, còn lại chia đều vào 5 cái túi. Hỏi mỗi cái túi có bao nhiêu gam bột nở?

Xem đáp án

12 của 60g bột nở là: 

60 : 2 = 30 (g).
Số bột nở còn lại là:
60 – 30 = 30 (g).
Mỗi cái túi có số gam bột nở là:
30 : 5 = 6 (g).

Chọn B


Câu 4:

Có 15 người khách muốn đi đò qua sông, mỗi chuyến đò chở được 5 người, kể cả người lái đò. Cần ít nhất bao nhiêu chuyến đò để chở hết số người đó qua sông?

Xem đáp án

Mỗi chuyến đồ chở được số khách là
5 – 1 = 4 (người)
Thực hiện phép chia ta có 15 : 4 = 3 (dư 3)
Nếu 3 chuyến đò mỗi chuyển đò chở 4 khách thì còn 3 người khách chưa qua sông nên cần thêm 1 chuyến đò nữa.
Vậy cần ít nhất số chuyến đò là
3 + 1 = 4 ( chuyến đò).

Chọn B


Câu 5:

An chia đều 35 cái kẹo vào 5 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu cái kẹo?

Xem đáp án

Mỗi túi có số kẹo là: 

35 : 5 = 7 (cái)

Chọn A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận