Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Các số có bốn chữ số. Số 10 000

  • 1326 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Em hãy điền số thích hợp vào chỗ trống.

Xem đáp án

Số 9999 = 9000 + 900 + 90 + 9

Số cần điền lần lượt là: 900; 9.


Câu 2:

Biết một số gồm: Tám nghìn, không trăm, không chục, ba đơn vị. Số đó được viết là:

Xem đáp án

Đáp án B

Số được viết từ cách đọc là: 8003.


Câu 3:

Số chẵn lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là:

Xem đáp án

Đáp án C

Số chẵn lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là: 9876


Câu 4:

Cho tổng sau: 5000 + 10 + 5. Số được tạo thành là:

Xem đáp án

Đáp án B

Số được tạo thành là: 5015


Câu 5:

Số nào sau đây không phải số tròn chục ?

Xem đáp án

Đáp án C

Số 1001 có chữ số hàng đơn vị là 1 nên số đó không phải số tròn chục.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận