Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Diện tích hình vuông

  • 1189 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho hình vuông có cạnh bằng 3cm.

Xem đáp án

Chu vi của hình vuông là:

3 × 4 = 12 (cm)

Diện tích của hình vuông là:

3 × 3 = 9 (cm2)

Đáp số: 12 cm; 9 cm2

Số cần điền lần lượt vào các ô trống là: 12; 9


Câu 2:

Một tờ giấy hình vuông có cạnh 90 mm. Diện tích của hình vuông đó là:

Xem đáp án

Đáp án B

Đổi: 90mm = 9cm

Diện tích của hình vuông đó là:

9 × 9 = 81 (cm2)

Đáp số: 81 cm2


Câu 3:

Một hình vuông có chu vi bằng 32 cm. Diện tích của hình vuông đó là:

Xem đáp án

Đáp án A

Cạnh hình vuông đó dài là:

32 : 4 = 8 (cm)

Diện tích của hình vuông đó là:

8 × 8 = 64 (cm2)

Đáp số: 64 cm2


Câu 4:

Một hình vuông có diện tích bằng 64 cm2.

Xem đáp án

64 = 8 × 8 nên cạnh của hình vuông là 8cm

Số cần điền vào chỗ trống là 8


Câu 5:

Một hình vuông có diện tích bằng 64 cm2. Chu vi của hình vuông đó là:

Xem đáp án

Đáp án D

64 = 8 × 8 nên cạnh của hình vuông là 8cm

Chu vi của hình vuông là:

8 × 4 = 32 (cm)

Đáp số: 32cm


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận