Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

  • 1474 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Bạn Lan tính 232 x 4 như sau:

Bạn đặt tính thẳng cột và làm như sau:  

+ 4 nhân 2 là 8, viết 8.          

+ 4 nhân 3 là 12, viết 2 nhớ 1.        

+ 2 thêm 1 là 3, 4 nhân 3 bằng 12, viết 12. Vậy kết quả của phép nhân là 1228.

Theo em, bạn làm như vậy là Đúng hay Sai?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta thấy Lan đặt tính đúng, tuy nhiên khi tính thì bạn đã cộng số cần nhớ vào hàng trăm rồi mới tiếp tục nhân, như vậy là sai.

232 × 4 được tính đúng như sau:

Đặt tính thẳng cột và thực hiện phép nhân:

4 nhân 2 là 8, viết 8.

4 nhân 3 là 12, viết 2 nhớ 1.

4 nhân 2 là 8, thêm 1 bằng 9, viết 9.

Vậy kết quả của phép nhân là 928.


Câu 3:

Kéo đổi các ô trống để được thứ tự đúng.  

Sắp xếp các số và phép tính sau theo thứ tự từ bé đến lớn.

Xem đáp án

Ta có:

213×3=639;

123×4=492

Thứ tự các số và biểu thức cần sắp xếp là:

360123×4213×3807.


Câu 4:

Một năm có thường có 365 ngày. Hỏi 2 năm thường có bao nhiêu ngày?

Xem đáp án

Đáp án C

Hai năm thường có số ngày là:

365 × 2 = 730 (ngày)

Đáp số: 730 ngày.


Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

Ta có: 181 × 5 = 905

Số cần điền vào chỗ trống là: 905.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận