Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

  • 1459 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

Ta có: 93 : 3 = 31

Số cần điền vào chỗ trống là 31.


Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

Hàng trên có 9 quả.

Hàng dưới có 3 quả.

Vì 9 : 3 = 3 nên số quả táo ở hàng trên gấp 3 lần số quả táo ở hàng dưới.

Số cần điền vào chỗ trống là 3.


Câu 3:

Con lợn cân nặng 50 kg, con ngỗng nặng 5kg. Con lợn cân nặng gấp con ngỗng số lần là:

Xem đáp án

Đáp án C

Con lợn cân nặng gấp con ngỗng số lần là:

50 : 5 = 10 (lần)

Đáp số: 10 lần


Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

Số cần điền vào chỗ trống lần lượt là 80; 21


Câu 5:

Một đoạn thẳng dài 2 dm và đoạn thẳng khác dài 4 cm. Đoạn thẳng dài hơn gấp đoạn thẳng ngắn hơn số lần là:

Xem đáp án

Đáp án D

Đổi: 2dm = 20cm.

Đoạn thẳng dài gấp đoạn thẳng ngắn số lần là:

20 : 4 = 5 (lần)

Đáp số: 5 lần.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận