Trắc nghiệm Toán 3 CTST Bài 12: Em làm được những gì có đáp án (Phần 2)

  • 205 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 5 368 : 4 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đặt tính rồi tính

5  3681  3     41  342      16         08            0


Câu 2:

Kết quả của phép tính 1 600 : 8 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Em nhẩm 16 : 8 = 2

Vậy 1 600 : 8 = 200


Câu 3:

Kết quả của phép tính 1 503 × 5 là: 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đặt tính rồi tính

×1  503           5¯   7  515


Câu 4:

Kết quả của phép tính nhẩm 5 000 × 4 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Nhẩm 5 nghìn × 4 = 20 nghìn

Vậy 5 000 × 4 = 20 000


Câu 5:

Điền số chỗ trống: … × 2 = 2 368

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Muốn tìm một thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Ta thực hiện phép tính 2 368 : 2 = 1 184 được kết quả bằng 1 184.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận