Trắc nghiệm Toán 3 CTST Bài 13: Góc vuông, góc không vuông có đáp án (Phần 2)

  • 227 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Góc dưới đây có:

Góc dưới đây có: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Góc trong hình có đỉnh A, cạnh AB và AC


Câu 2:

Hình nào là góc vuông?

Hình nào là góc vuông? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Sử dụng ê-ke để kiểm tra, ta nhận thấy: hình 2 là góc vuông.


Câu 3:

Hình sau có số góc vuông là:

Hình sau có số góc vuông là: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Sử dụng ê-ke, ta nhận thấy, hình có 8 góc vuông là: góc DAB, góc ABC, góc BCD, góc CDA, góc DOA, góc AOB, góc BOC, góc COD.


Câu 4:

Hình sau có góc vuông là:

Hình sau có góc vuông là: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

Sử dụng ê-ke để xác định góc vuông ta được: góc PMN là góc vuông.


Câu 5:

Hình sau có số góc vuông là:

Hình sau có số góc vuông là: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hình trên có hai góc vuông.

Hình sau có số góc vuông là: (ảnh 2)

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận