Trắc nghiệm Toán 3 CTST Bài 23: Trăm nghìn có đáp án (Phần 2)

  • 223 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Số “ba mươi sáu nghìn tám trăm linh tư” được viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số “ba mươi sáu nghìn tám trăm linh tư” gồm 3 chục nghìn, 6 nghìn, 8 trăm, 4 đơn vị.

Số “ba mươi sáu nghìn tám trăm linh tư” được viết là: 36 804


Câu 2:

Số 57 280 được đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số 57 280 được đọc là: Năm mươi bảy nghìn hai trăm tám mươi.


Câu 3:

Số 87 693 gồm:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số 87 693 gồm 8 chục nghìn, 7 nghìn, 6 trăm, 9 chục, 3 đơn vị.


Câu 4:

Số bảy mươi nghìn có bao nhiêu chữ số 0:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số bảy mươi nghìn được viết là 70 000

Vậy số bảy mươi nghìn có 4 chữ số 0.


Câu 5:

10 vạn được gọi là 10 nghìn. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

10 vạn được gọi là 100 nghìn nên phát biểu “10 vạn được gọi là 10 nghìn” là sai.

10 nghìn là 1 vạn.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận