Trắc nghiệm Toán 3 CTST Bài 26: Phép cộng trong phạm vi 100 000 có đáp án (Phần 2)

  • 148 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 15 000 + 3 000 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta đặt tính rồi tính

+15  000  3  000  18  000


Câu 2:

Giá trị của x là x – 13 353 = 8942

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

x – 13 353 = 8 942

x = 8 942 + 13 353

x = 22 295


Câu 3:

Biết x – 4 453 = 33 695. Giá trị của x là: 38 148. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

x = 33 695 + 4 453

x = 38 148


Câu 4:

Cho biểu thức: 24 645 + 35 263 + 2453. Giá trị của biểu thức đó là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

24 645 + 35 263 + 2453

= 59 908 + 2453

= 62 361


Câu 5:

Kết quả của phép toán 22 222 + 66 666 = ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có

+22  22266  666  88  888

22 222 + 66 666 = 88 888


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận