Trắc nghiệm Toán 3 CTST Bài 3: So sánh các số có 4 chữ số có đáp án (Phần 2)

  • 202 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

So sánh 99 878 và 100 000

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: Số 99 878 là số có 5 chữ số

Số 100 000 là số có 6 chữ số

Nên chúng ta kết luận được 99 878 < 100 000 hay 100 000 > 99 878


Câu 2:

So sánh 2 051 và 6 678

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hai số trên đều có 4 chữ số.

Ta xét hàng nghìn, 2 < 6

Nên chúng ta kết luận được 2 051 < 6 678


Câu 3:

Tìm số lớn nhất trong dãy số sau: 2 156; 1 230; 9 100; 1 088. 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Các số trên đều có 4 chữ số.

Ta xét hàng nghìn, 1 < 2 < 9 nên số lớn nhất là 9 100.


Câu 4:

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 4 560; 9 099; 8 888; 1 212

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Các số trên đều có 4 chữ số.

Ta xét hàng nghìn có 9 > 8 > 4 > 1 nên:

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé là: 9 099; 8 888; 4 560; 1 212.


Câu 5:

 Tìm số nhỏ nhất trong dãy số sau: 1 999; 9 900; 3 211; 9 999

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có: 1 999 < 3 211< 9 900 < 9 999

Số nhỏ nhất trong dãy số là: 1 999


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận