Trắc nghiệm Toán 3 CTST Bài 33: Xăng – ti –mét vuông có đáp án (Phần 2)

  • 224 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

"Sáu trăm hai mươi lăm xăng - ti - mét vuông" viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Sáu trăm hai mươi lăm xăng - ti - mét vuông" viết là: 625 cm²


Câu 2:

Cách đọc của 355 cm² là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

355cm² được đọc là: “Ba trăm năm mươi lăm xăng - ti - mét vuông.”


Câu 3:

Một tờ giấy màu đỏ có diện tích là 567 cm², tờ giấy màu xanh có diện tích là 145 cm². Diện tích tờ giấy màu đỏ nhiều hơn diện tích tờ giấy màu xanh số xăng ti-mét vuông là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Diện tích tờ giấy màu đỏ nhiều hơn diện tích tờ giấy màu xanh số xăng-ti-mét vuông là:

567 – 145 = 422 (cm2)

Đáp số: 422 cm2


Câu 4:

Diện tích của mặt bàn bằng 31 500 cm², diện tích của cái khăn trải bàn kém diện tích mặt bàn 23 560 cm². Tổng diện tích của mặt bàn và cái khăn trải bàn đó là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Diện tích của cái khăn trải bàn là:

31 500 – 23 560 = 7 940 (cm²)

Tổng diện tích của mặt bàn và cái khăn trải bàn đó là:

31 500 + 7 940 = 39 440 (cm²)

Đáp số: 39 440cm²


Câu 5:

Kết quả của phép tính 6 458 cm2 – 2 469 cm2 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

6 458 cm2 – 2 469 cm2 = 3 989 cm2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận