Trắc nghiệm Toán 3 CTST Bài 5: Phép trừ trong phạm vi 10 000 có đáp án (Phần 2)

  • 175 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Phép toán 5 378 – 2 421 có kết quả là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Em đặt tính rồi tính

Kết quả của phép toán là:

5  3782  421¯   2  957


Câu 2:

Mai nói: “Kết quả của biểu thức 2 678 – 999 là 1 679”. Mai nói đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 2 678 – 999 = 1 679.

Vậy bạn Mai nói đúng.


Câu 3:

Một xưởng sản xuất khẩu trang vải thủ công, tuần đầu sản xuất được 3 692 chiếc khẩu trang. Tuần thứ hai, xưởng sản xuất được 2 978 chiếc khẩu trang. Hỏi tuần đầu xưởng sản xuất được nhiều hơn tuần hai bao nhiêu chiếc khẩu trang?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tuần đầu xưởng sản xuất được nhiều hơn tuần hai số chiếc khẩu trang là:

3 692 – 2 978 = 714 (chiếc)

Đáp số: 714 (chiếc).


Câu 4:

Giá trị của y trong biểu thức 7 698 – y = 3 271 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

7 698 – y = 3 271

y = 7 698 – 3 271

y = 4 427


Câu 5:

Cho biểu thức: 567 × 5 – x = 1107. Giá trị của x trong biểu thức đã cho là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

567 × 5 – x = 1 107

2 835 – x = 1 107

x = 2 835 – 1 107

x = 1 728

Giá trị của x là 1 728


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận