Trắc nghiệm Toán 3 CTST Bài 7: Tháng – năm có đáp án (Phần 2)

  • 202 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tháng 7 có bao nhiêu ngày?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Tháng 7 có 31 ngày.


Câu 2:

Quan sát tờ lịch tháng 1 năm 2017 dưới đây, ngày thứ tư đầu tiên của tháng là ngày bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ngày thứ tư đầu tiên của tháng là ngày 04 tháng 01.


Câu 3:

Quan sát tờ lịch tháng dưới đây, ngày cuối cùng của tháng vào thứ mấy?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ngày cuối cùng của tháng vào thứ Ba, ngày 31 tháng 1.


Câu 4:

Ngày 4 tháng 6 của năm nào đó là thứ hai. Hỏi ngày 11 tháng 6 của năm đó là thứ mấy?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì ngày 4 tháng 6 là thứ hai thì thứ hai tuần sau là ngày 4 + 7 = 11 tháng 6;


Câu 5:

Thứ tư tuần sau là ngày 3 tháng 9. Thứ tư tuần này là?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Tháng 8 có 31 ngày.

Thứ tư tuần này là ngày 27 tháng 8.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận