Trắc nghiệm Toán 3 CTST Bài 8: Gam có đáp án (Phần 2)

  • 315 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Con vịt trắng nặng bao nhiêu ki-lô-gam? Biết mỗi con vịt vàng nặng 1 ki-lô-gam.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Một con vịt trắng nặng bằng 2 con vịt vàng.

Con vịt trắng nặng số ki-lô-gam là:

1 × 2 = 2 (kg)

Đáp số: 2 kg


Câu 2:

Cho phép tính sau: 6 kg × 3 = 9 000 g. Phép tính đã cho là đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 6 kg × 3 = 18 kg = 18 000g

Vậy phép tính đã cho là sai.


Câu 3:

 Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 3 kg 26 g = … g

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

3 kg 26 g = 3 000 g + 26 g = 3 026 g.


Câu 4:

Một quả táo nặng 150 g. Hỏi 5 quả táo như thế thì nặng bao nhiêu gam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

5 quả táo như thế nặng số gam là:

150 × 5 = 750 (g)

Đáp số: 750 g.


Câu 5:

An mua 3 gói kẹo và 2 gói bánh. Mỗi gói kẹo cân nặng 100 g và gói bánh nặng 120 g. An đã mua tất cả số gam bánh và kẹo là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

3 gói kẹo nặng số gam là:

100 × 3 = 300 (g)

2 gói bánh nặng số gam là:

120 × 2 = 240 (g)

An đã mua tất cả số gam bánh và kẹo là:

300 + 240 = 540 (g)

Đáp số: 540 g.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận