Trắc nghiệm Toán 3 KNTT Bài 56: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (Phần 2) có đáp án

  • 217 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 3 535 × 3 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đặt tính rồi tính:

\(\begin{array}{l} \times \underline {\begin{array}{*{20}{c}}{\,\,\,{\rm{3}}\,{\rm{535}}}\\{{\rm{ }}\,\,\,{\rm{3}}}\end{array}} \\\,\,\,{\rm{10}}\,{\rm{605}}\end{array}\)


Câu 2:

Điền vào chỗ trống:

: 5 = 2 055

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia.

Ta thực hiện phép tính 2 055 × 5 = 10 275 được kết quả bằng 10 275. 


Câu 3:

Kết quả của phép tính nhẩm 3 200 × 2 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 33 × 2 = 66

→ 3 300 × 2 = 6 600


Câu 4:

Điền dấu >; <; = vào chỗ trống:

3 565 × 2 ... 3 663 × 3

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có:

3 565 × 2 = 7 130

3 662 × 3 = 10 986

Vì 7 130 < 10986

Như vậy, giá trị của 3 565 × 2 bé hơn giá trị của 3 663 × 3.


Câu 5:

Một xe chở 2 645 kg than. Ba xe như vậy chở được bao nhiêu ki-lô-gam than?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ba xe như vậy chở được số ki-lô-gam than là:

2 645 × 3 = 7 935 (kg)

Đáp số: 7 935 kg


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận