Trắc nghiệm Toán 3 KNTT Bài 60: So sánh các số trong phạm vi 100 000 (Phần 2) có đáp án

  • 155 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền dấu thích hợp vào chỗ trống: 34 635 ... 34 654

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số 34 635 và 34 654 đều có 5 chữ số, đều có chữ số hàng chục nghìn bằng 3, chữ số hàng nghìn bằng 4, chữ số hàng trăm bằng 6.

Số 34 635 có chữ số hàng chục bằng 3, số 34 654 có chữ số hàng chục bằng 5.

Vì 3 < 5 nên 34 635 < 34 654.


Câu 2:

Số lớn nhất trong các số 56 762, 65 282, 65 272, 64 824 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 56 762 < 64 824 < 65 272 < 65 282

Vậy số lớn nhất trong các số là: 65 282.


Câu 3:

Quãng đường Rùa bò được dài 34 635 cm và quãng đường Thỏ đi được dài 36 472 cm. Quãng đường của Rùa hay Thỏ đi được dài hơn?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì 34 635 < 36 472 nên quãng đường của Thỏ dài hơn quãng đường của Rùa.


Câu 4:

Điền dấu thích hợp vào chỗ trống: 53 000 + 7 000 ... 60000                                

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có 53 000 + 7 000 = 60 000

Vì 60 000 = 60 000


Câu 5:

Điền dấu thích hợp vào chỗ trống: 65 350 ... 65 351

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số 65 350 kém 65 351 một đơn vị.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận