Trắc nghiệm Toán 3 KNTT Bài 68: Tiền Việt Nam (Phần 2) có đáp án

  • 205 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong ví của mai có những tờ tiền sau. Hãy giúp Mai tính xem tổng số tiền là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

2 tờ 100 000 đồng là 200 000 đồng

1 tờ 10 000 đồng là 10 000 đồng

1 tờ 50 000 đồng là 50 000 đồng

1 tờ 5 000 đồng là 5 000 đồng

Vậy tổng số tiền mà bạn Mai có trong ví là:

200 000 + 10 000 + 50 000 + 5 000 = 265 000 (đồng)


Câu 2:

Mệnh gia tờ tiền sau là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Mệnh giá tờ tiền trên là 200 000 đồng (hai trăm nghìn đồng)


Câu 3:

Mệnh giá tờ tiền sau là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Mệnh giá tờ tiền trên là 5 000 đồng (năm nghìn đồng)


Câu 4:

Hai ví tiền sau, ví nào có nhiều tiền hơn

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

A: 10 000 đồng + 20 000 đồng + 5 000 đồng + 2 000 đồng = 37 000 đồng

B: 50 000 đồng + 10 000 đồng + 2 000 đồng = 62 000 đồng

Vậy ví B có nhiều tiền hơn ví A


Câu 5:

Khánh mua 2 quyển vở với giá 10 000 đồng và 5 chiếc bút với giá 15 000 đồng. Khánh đưa cho bác bán hàng 50 000 đồng. Hỏi bác bán hàng phải trả lại Khánh bao nhiêu tiền?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Khánh mua 2 quyển vở và 5 chiếc bút hết số tiền là:

10 000 + 15 000 = 25 000 (đồng)

Số tiền bác bán hàng phải trả lại Khánh là:

50 000 – 25 000 = 25 000 (đồng)

Đáp số: 25 000 đồng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận