Trắc nghiệm Toán 3 KNTT Bài 70: Nhân một số có năm chữ số với số có một chữ số (Phần 2) có đáp án

  • 179 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một xe chở 13 449 kg than. Ba xe như vậy chở được bao nhiêu ki-lô-gam than?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ba xe như vậy chở được số ki-lô-gam than là:

13 449 × 3 = 40 347 (kg)

Đáp số: 40 347 kg


Câu 2:

Một sân chơi hình vuông có độ dài mỗi cạnh bằng 20 180 mm. Chu vi của sân chơi đó là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Chu vi của sân chơi đó là:

20 180 × 4 = 80 720 (mm)

Đáp số: 80 720mm.


Câu 3:

Biết x : 12 744 = 4 . Giá trị của x là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

x : 12 744 = 4

x = 4 × 12744

x = 50 976

Giá trị của x bằng 50 976


Câu 4:

Giá trị của biểu thức 24 183 × 4 – 22 055 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

24 183 × 4 – 22 055

= 96 732 – 220 55

= 74 677


Câu 5:

Kết quả của phép toán 15 432 × 2 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

\[\begin{array}{l} \times \begin{array}{*{20}{c}}\begin{array}{l}15\,\,432\\{\rm{ }}\,\,{\rm{2}}\end{array}\hline\end{array}\\{\rm{ }}30\,\,864\end{array}\]


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận