Trắc nghiệm Toán 3 KNTT Bài 72. Luyện tập chung (Phần 2) có đáp án

  • 178 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 27 257 × 3 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

\[\begin{array}{l} \times \begin{array}{*{20}{c}}{\begin{array}{*{20}{c}}{\begin{array}{*{20}{c}}\begin{array}{l}27\,\,257\\{\rm{ }}\,\,3\end{array}\hline\end{array}}\end{array}}\end{array}\\{\rm{ 81}}\,\,{\rm{771}}\end{array}\]

Vậy 27 257 × 3 = 81 771


Câu 2:

Kết quả của phép tính 28 536 : 8 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vậy 28 536 : 8 = 3 567


Câu 3:

Tính nhẩm kết quả của phép tính 3 000 × 2 × 4 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

3 000 × 2 × 4 = 6 000 × 4 = 24 000


Câu 4:

Tính nhẩm kết quả của phép tính 48 000 : 6 : 4 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

48 000 : 6 : 4 = 8 000 : 4 = 2 000


Câu 5:

Tính giá trị của biểu thức 45 770 : 5 × 3 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

45 770 : 5 × 3

= 9 154 × 3

= 27 462


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận