Trắc nghiệm Toán 3 KNTT Bài 77. Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000 (Phần 2) có đáp án

  • 229 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép toán: 2 222 + 7 777 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Media VietJack

Vậy 2 222 + 7 777 = 9 999


Câu 2:

Hiệu của 87 263 và 9 883 bằng 7738. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Media VietJack

Vậy 87 263 – 9 883 = 77 380


Câu 3:

Giá trị của x là: x – 20 724 = 7 362

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

y – 20 724 = 7 362

y = 7 362 + 20 724

y = 28 086


Câu 4:

Biết x – 325 × 3 = 16 383. Giá trị của x là: 17 385. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

x – 325 × 3 = 16 383

x – 975 = 16 383

x = 16 383 + 975

x = 17 358


Câu 5:

Giá trị của biểu thức: 73 284 + 7 272 – 36 824 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

73 284 + 7 272 – 36 824

= 80 556 – 36 824

= 43 732


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận