Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 21. Làm tròn số có đáp án

  • 276 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Làm tròn các số 31, 32, 33, 34 đến hàng chục thì được số…..?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Nếu các chữ số hàng đơn vị là 1, 2, 3, 4 thì giữ nguyên chữ số hàng ch.ục.

Vậy các số 31, 32, 33, 34 làm tròn đến hàng chục thì được số 30


Câu 2:

Làm tròn các số 46, 47, 47, 49 đến hàng chục thì được số ….?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Nếu các chữ số hàng đơn vị là 5, 6, 7, 8, 9 thì thêm 1 vào chữ số hàng chục

Vậy các số trên làm tròn đến hàng chục thì được số 50


Câu 3:

Làm tròn các số: 313, 324, 336, 341 đến hàng trăm thì được số….?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Các số 313, 324, 336, 341 gần số 300 nhất nên các số trên làm tròn đến hàng trăm được số 300.


Câu 4:

Làm tròn các số 256, 267, 277, 281, 293 đến hàng trăm thì được số…..?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Các số 256, 267, 277, 281, 293 gần số 300 nhất nên khi làm tròn đến hàng trăm được số 300.


Câu 5:

Số 976 làm tròn đến hàng chục thì được số …..?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số 976 có chữ số hàng đơn vị là 6 nên khi làm tròn ta cộng thêm 1 vào chữ số hàng chục. Do đó số 976 làm tròn đến hàng chục ta được số 980


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận