Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 25. Phép chia hết, phép chia có dư có đáp án

  • 373 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phép chia nào sau đây có cùng số dư với phép chia 21 : 6

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có:

21 : 6 = 3 (dư 3)

15 : 3 = 5

19 : 4 = 4 (dư 3)

32 : 5 = 6 (dư 2)

12 : 5 = 2 (dư 2)

Vậy phép chia có cùng số dư phép chia đã cho là: 19 : 4


Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống

80 : 9 = 8 (dư …………)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: 80 : 9 = 8 (dư 8)

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là: 8


Câu 3:

Trong các cách chia dưới đây, cách chia nào cho ta phép chia hết?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Chia 18 cái bánh cho 3 bạn, mỗi bạn nhận được 6 cái bánh

Chia 18 cái bánh cho 4 bạn, mỗi bạn nhận được 4 cái bánh (còn thừa 2 cái)

Chia 18 cái bánh cho 5 bạn, mỗi bạn nhận được 3 cái bánh (còn thừa 3 cái)

Chai 18 cái bánh cho 7 bạn, mỗi bạn nhận được 2 cái bánh (còn thừa 4 cái)


Câu 4:

Trong các phép chia sau đây, phép chia nào có số dư là 3?

Trong các phép chia sau đây, phép chia nào có số dư là 3?17 : 817 : 843 : 743 : 723 : 523 : 518 : 218 : 2 (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 18 : 2 = 9

23 : 5 = 4 (dư 3)

43 : 7 = 6 (dư 1)

17 : 8 = 2 (dư 1)

Vậy phép chia 23 : 5 có số dư là 3


Câu 5:

Mẹ chia 56 bó rau vào các túi, mỗi túi có 8 cái. Hỏi mẹ chia được bao nhiêu túi như thế?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Mẹ chia được số túi là:

56 : 8 = 7 (túi)

Đáp số: 7 túi


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận