Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 26: Bảng chia 3 có đáp án

  • 279 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Điền số thích hợp vào ô trống: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có:

30 : 3 = 10

27 : 3 = 9

24 : 3 = 8

21 : 3 = 7

18 : 3 = 6

Vậy số cần điền vào ô trống lần lượt là: 21; 27


Câu 2:

Có 12 chấm tròn, chia cho mỗi người 3 hình tròn. Hỏi có mấy người được chia?

Có 12 chấm tròn, chia cho mỗi người 3 hình tròn. Hỏi có mấy người được chia? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số người được chia chấm tròn là:

12 : 3 = 4 (người)

Đáp số: 4 người


Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm
Media VietJackMedia VietJackMedia VietJackMedia VietJackMedia VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng: D

Một số bất kì khi nhân với 0 đều bằng 0

Vậy 3 x 0 = 0.


Câu 4:

Chia đều 27 quả cam thành 3 phần bằng nhau, mỗi phần có bao nhiêu quả cam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Mỗi phần có số quả cam là

27 : 3 = 9 (quả cam)

Đáp số: 9 quả cam


Câu 5:

So sánh hai phép tính sau: 15 : 3 và 5 + 5

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có:

15 : 3 = 5

5 + 5 = 10

Do 5 < 10 nên 15 : 3 < 5 + 5


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận