Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 27. Giảm một số đi một số lần có đáp án

  • 352 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào dấu “?”

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

30 giảm đi 5 lần, ta được:

30 : 5 = 6


Câu 2:

Điền số thích hợp vào dấu “?”

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

54 giảm đi 9 lần, ta được:

54 : 9 = 6


Câu 3:

Bạn Nam có 90 nhãn vở. Sau khi dùng một số nhãn vở, Nam thấy số nhãn vở của mình giảm đi 3 lần so với lúc ban đầu. Hỏi Nam đã dùng bao nhiêu nhãn vở?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Nam đã dùng số nhãn vở là:

90 : 3 = 30 (nhãn vở)

Đáp số: 30 nhãn vở


Câu 4:

6 con dê có cân nặng bằng cân nặng của 4 con heo. Hỏi 2 con heo nặng bằng mấy con dê?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

4 con heo nặng bằng 6 con dê

2 con heo nặng bằng 3 con dê


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận