Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 3. Cộng, trừ nhẩm có đáp án

  • 252 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tính nhẩm: 57 + 7 = ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

57 + 7 = (50 + 7) + 7

= 50 + (7 + 7)

= 50 + 14

= 64


Câu 2:

Tính nhẩm: 86 – 40 = ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

86 – 40 = (80 + 6) – 40

= (80 – 40) + 6

= 40 + 6

= 46


Câu 3:

Tính nhẩm: 830 + 50 = ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 830 + 50 = (800 + 30) + 50

= 800 + (30 + 50)

= 800 + 80

= 880


Câu 4:

Tính nhẩm: 750 – 200 + 40 = ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có: 750 – 200 + 40 = (700 + 50) – 200 + 40

= (700 – 200) + 50 + 40

= 500 + 50 + 40

= 590


Câu 5:

Tính nhẩm: 367 + 50 – 34 = ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 367 + 50 – 30 = (300 + 60 + 7) + 50 – 30

= 300 + (60 + 50 – 30) + 7

= 300 + 80 + 7

= 387


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

AXO
20:16 - 25/10/2022

hiao