Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 3. Tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ có đáp án

  • 453 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tìm số hạng

___ + 14 = 50

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Muốn tìm một số hạng, ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Như vậy số hạng cần tìm là: 50 – 14 = 36


Câu 2:

Một giỏ hoa quả gồm có 24 quả táo và cam, trong đó có 7 quả táo. Hỏi trong giỏ có bao nhiêu quả cam?

Một giỏ hoa quả gồm có 24 quả táo và cam, trong đó có 7 quả táo. Hỏi trong giỏ có bao nhiêu quả cam? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trong giỏ có số quả cam là:

24 – 7 = 17 (quả)

Đáp số: 17 quả cam


Câu 3:

Tìm số hạng, biết tổng bằng 54 và số hạng còn lại bằng 21.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Muốn tìm một số hạng, ta thấy tổng trừ đi số hạng còn lại.

Vậy số hạng cần tìm là: 54 – 21 = 33


Câu 4:

Lớp 3A có 35 em học sinh. Trong có có 17 em học sinh nữ. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh nam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Lớp 3A có số học sinh nam là:

35 – 17 = 18 (học sinh)

Đáp số: 18 học sinh


Câu 5:

Mẹ có một số chiếc bánh. Sau khi mẹ cho Lan 5 cái bánh thì mẹ còn 3 cái bánh nữa. Hỏi lúc đầu mẹ có bao nhiêu chiếc bánh?

Mẹ có một số chiếc bánh. Sau khi mẹ cho Lan 5 cái bánh thì mẹ còn 3 cái bánh nữa. Hỏi lúc đầu mẹ có bao nhiêu chiếc bánh? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Lúc đầu mẹ có số chiếc bánh là:

5 + 3 = 8 (cái)

Đáp số: 8 cái


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận