Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 30. Nhân nhẩm, chia nhẩm có đáp án

  • 287 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 600 : 3 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

6 trăm : 3 = 2 trăm

Vậy 600 : 3 = 200.


Câu 2:

Thực hiện phép tính 300 x 3 em được kết quả là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

3 trăm x 3 = 9 trăm

Vậy 300 x 3 = 900.


Câu 3:

Kết quả của phép tính 120 : 4 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 120 : 4 = 3


Câu 4:

Tính 250 : 5 = ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Em thực hiện phép tính: 250 : 5 = 50


Câu 5:

Tính 300 : 3 = ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

300 : 3 = 100


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận