Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 31. Em làm được những gì? có đáp án

  • 246 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phép tính nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

4 x 9 = 36


Câu 2:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có:

24 : 3 = 8

18 : 2 = 9

0 : 3 = 0


Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

90 : 3 = 30

Vậy số cần điền vào ô trống là 30.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:
Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

350 : 5 = 70

Vậy số cần điền vào ô trống là 70.


Câu 5:

Mỗi hộp có 4 quả cam. Hỏi 7 hộp như thế có bao nhiêu quả cam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

7 hộp như thế có số quả cam là:

4 x 7 = 28 (quả)

Đáp số: 28 quả cam


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận