Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 33. Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000 (tiếp theo) có đáp án

  • 267 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thực hiện phép tính: 26 x 3

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

+ 6 nhân 3 bằng 18, viết 8 nhớ 1

+ 2 nhân 3 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7.

Vậy kết quả của phép tính trên là 78.


Câu 2:

Thực hiện phép tính: 243 x 3

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

+ 3 nhân 3 bằng 9, viết 9

+ 3 nhân 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1

+ 3 nhân 2 bằng 1, thêm 1 bằng 7, viết 7

Vậy kết quả của phép tính trên là 729.


Câu 3:

Kết quả của phép tính: 43 x 4 = ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

+ 3 nhân 4 bằng 12, viết 2, nhớ 1

+ 4 nhân 4 bằng 16, thêm 1 bằng 17

Vậy kết quả của phép tính trên là 172.


Câu 4:

Thực hiện phép tính: 362 x 2 = ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

+ 2 nhân 2 bằng 4, viết 4

+ 2 nhân 6 bằng 12, viết 2 nhớ 1

+ 2 nhân 3 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7

Kết quả của phép tính trên là 724.


Câu 5:

Mỗi rổ có 15 quả dưa hấu. Hỏi 5 rổ có bao nhiêu quả dưa hấu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

5 rổ có số quả dưa hấu là:

15 x 5 = 75 (quả)

Đáp số: 75 quả dưa hấu


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận