Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 39. Gấp một số lên một số lần có đáp án

  • 302 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Có 3 cái kẹo. Khi gấp lên 2 lần được …….. cái kẹo.

Có 3 cái kẹo. Khi gấp lên 2 lần được …….. cái kẹo. (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

3 cái kẹo khi gấp lên 2 lần được số cái kẹo là:

3 x 2 = 6 (cái)


Câu 2:

Gấp số 6 lên 7 lần, ta được số:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Gấp số 6 lên 7 lần, ta được số:

6 x 7 = 42


Câu 3:

50 kg được gấp lên 3 lần có giá trị là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

50 kg gấp lên 3 lần có giá trị là:

50 x 3 = 150 (kg)


Câu 4:

Huệ có 25 bông hoa, số bông hoa của Chi gấp 3 lần số bông hoa của Huệ. Hỏi Chi có bao nhiêu bông hoa?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Chi có số bông hoa là:

25 x 3 = 75 (bông hoa)

Đáp số: 75 bông hoa


Câu 5:

Cho đoạn thẳng AB dài 4 cm. Gấp đoạn thẳng AB lên 5 lần, ta được đoạn thẳng CD. Độ dài đoạn thẳng CD bằng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Độ dài đoạn thẳng CD là:

4 x 5 = 20 (cm)

Đáp số: 20 cm


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận