Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 44. Giảm một số đi một số lần có đáp án

  • 243 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

8 cm giảm đi 4 lần còn 2 cm

20 kg giảm đi 5 lần còn 4 kg

Số 50 giảm đi một nửa còn 25


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Điền số thích hợp vào ô trống: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có:

6 x 4 = 24

24 : 3 = 8

Vậy hai số cần điền vào ô trống lần lượt là: 24; 8


Câu 3:

Một cửa hàng bán 80 bánh Trung Thu, sau khi bán thì số bánh giảm đi 8 lần. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu cái bánh nữa?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Cửa hàng còn lại số cái bánh là:

80 : 8 = 10 (cái)

Đáp số: 10 cái bánh


Câu 4:

Chọn đáp án thích hợp để điền vào ô trống:

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Ta có:

12 kg : 6 = 2 kg

2 kg : 2 = 1 kg

Vậy hai số cần điền vào ô trống lần lượt là: 2 kg; 1 kg


Câu 5:

Thương của phép chia sẽ thay đổi như thế nào khi số bị chia giảm đi 8 lần và giữ nguyên số chia?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Khi số bị chia giảm đi 8 lần và giữ nguyên số chia thì thương giảm đi 8 lần.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận