Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 45. Bảng nhân 9 có đáp án

  • 290 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào bảng sau:

9

18

 

36

45

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 9 x 1 = 9

9 x 2 = 18

….

9 x 4 = 36

9 × 5 = 45

Vậy số cần điền vào ô trống là: 9 x 3 = 27


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Điền số thích hợp vào ô trống: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: 9 × 4 = 36

Vậy số cần điền vào ô trống là 36


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây không chính xác?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 9 × 6 = 54

Vậy phát biểu không chính xác là 9 × 6 = 54.


Câu 4:

Cô giáo chia các bạn học sinh lớp 3B thành 4 nhóm, mỗi nhóm có 9 bạn. Hỏi lớp 3B có tất cả bao nhiêu học sinh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Lớp 3B có số học sinh là:

9 × 4 = 36 (bạn)

Đáp số: 36 học sinh


Câu 5:

Đoạn thẳng AB dài 9 cm. Đoạn thẳng CD dài gấp 30 lần chiều dài đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng – ti – mét?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Độ dài đoạn thẳng CD là:

9 × 30 = 270 (cm)

Đáp số: 270 cm


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận