Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 5. Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 có đáp án

  • 302 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 4 256 – 134 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

4 256 – 134 = 4 122

Quy trình thực hiện phép tính

+ 6 trừ 4 bằng 2, viết 2

+ 5 trừ 3 bằng 2, viết 2

+ 2 trừ 1 bằng 1, viết 1

+ 4 trừ 0 bằng 4, viết 4

Vậy 4 256 – 134 = 4 122


Câu 2:

Kết quả của phép tính 3 579 – 2 468 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

3 579 – 2 468 = 1 111

Quy trình thực hiện phép tính

+ 9 trừ 8 bằng 1, viết 1

+ 7 trừ 6 bằng 1, viết 1

+ 5 trừ 4 bằng 1, viết 1

+ 3 trừ 2 bằng 1, viết 1

Vậy 3 579 – 2 468 = 1 111


Câu 3:

Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 4000?

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có:

7 trăm – 7 trăm = 0

4 nghìn 7 trăm – 7 trăm = 4 nghìn

4700 – 700 = 4000

Vậy phép tính 4700 - 700 có kết quả bằng 4000


Câu 4:

An nói rằng “Hiệu của hai số 6 378 và 5 624 là 754”. Hỏi An nói đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 6 378 – 5 624 = 754

+ 8 trừ 4 bằng 4, viết 4

+ 7 trừ 2 bằng 5, viết 5

+ 3 không trừ được 6, lấy 13 trừ 6 bằng 7, viết 7 nhớ 1

+ 6 trừ 5 bằng 1, 1 trừ 1 bằng 0, viết 0

Vậy 6 378 – 5 624 = 754

Vậy bạn An nói đúng.


Câu 5:

Tìm x, biết x + 1 234 = 9 062

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng còn lại

x + 1 234 = 9 062

x = 9 062 – 1 234

x = 7 828

+ 2 không trừ được 4, lấy 12 trừ 4 bằng 8, viết 8 nhớ 1

+ 6 trừ 3 bằng 3, 3 trừ 1 bằng 2, viết 2

+ 0 không trừ được 2, lấy 10 trừ 2 bằng 8, viết 8 nhớ 1

+ 9 trừ 1 bằng 8, 8 trừ 1 bằng 7, viết 7

Vậy 9 062 – 1 234 = 7 828

Vậy x = 7 828


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận