Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 54. Em học được những gì? có đáp án

  • 304 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ trống

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có:

370 + 80 = 450

450 : 9 = 50

Vậy hai số cần điền vào ô trống theo thứ tự lần lượt là 450; 50.


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số khi giảm 5 lần được 40 là:

40 x 5 = 200

Số khi bớt 60 được 200 là:

200 + 60 = 260

Vậy hai số cần điền vào ô trống lần lượt là: 260; 200


Câu 3:

Phép tính nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Em thực hiện phép tính ở các đáp án A, B, C, D.

Em thấy:

86 : 4 = 21 (dư 2)


Câu 4:

Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Kim dài chỉ số IX; Kim ngắn nằm trong đoạn từ IV giờ đến V giờ.

Vậy đồng hồ chỉ 4 giờ 45 phút (đọc cách khác là: 5 giờ kém 15 phút)


Câu 5:

Đã tô màu ………. của hình trên.

Đã tô màu ………. của hình trên. (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hình vẽ trên chia thành 6 hình nhỏ bằng nhau.

Có 1 hình được tô màu

Vậy đã tô màu Đã tô màu ………. của hình trên. (ảnh 2) hình vẽ trên.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận