Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 56. Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số có đáp án

  • 249 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 1 013 × 2 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

1 013 × 2 = 2 026

Quy trình thực hiện phép tính

+ 2 nhân 3 bằng 6, viết 6

+ 2 nhân 1 bằng 2, viết 2

+ 2 nhân 0 bằng 0, viết 0

+ 2 nhân 1 bằng 2, viết 2

Vậy 1 013 × 2 = 2 026


Câu 2:

Kết quả của phép tính 3 245 × 3 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

3 245 × 3 = 9 735

Quy trình thực hiện phép tính

+ 3 nhân 5 bằng 15, viết 5 nhớ 1

+ 3 nhân 4 bằng 12, thêm 1 bằng 13, viết 3 nhớ 1

+ 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7

+ 3 nhân 3 bằng 9, viết 9

Vậy 3 245 × 3 = 9 735


Câu 3:

Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 8 000

2 000 × 5

2 000 × 5

7 000 × 0

7 000 × 0

3 000 × 3

3 000 × 3

4 000 × 2

4 000 × 2

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có:

2 000 × 5

Nhẩm: 2 nghìn × 5 = 10 nghìn

2 000 × 5 = 10 000

4 000 × 2

Nhẩm: 4 nghìn × 2 = 8 nghìn

4 000 × 2 = 8 000

7 000 × 0

Nhẩm: 7 nghìn × 0 = 0

7 000 × 0 = 0

3 000 × 3

Nhẩm: 3 nghìn × 3 = 9 nghìn

3 000 × 3 = 9 000

Vậy phép tính 4 000 × 2 có kết quả bằng 8 000.


Câu 4:

Một khu đất hình vuông có độ dài cạnh là 2 034 m. Chu vi của khu đất là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Chu vi của khu đất hình vuông đó là:

2 034 × 4 = 8 136 (m)

Đáp số: 8 136 m

+ 4 nhân 4 bằng 16, viết 6, nhớ 1

+ 4 nhân 3 bằng 12, thêm 1 bằng 13, viết 3 nhớ 1

+ 4 nhân 0 bằng 0, thêm 1 bằng 1, viết 1

+ 4 nhân 2 bằng 8, viết 8

Vậy 2 034 × 4 = 8 136


Câu 5:

Tìm x, biết x : 3 = 2 180

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia

x : 3 = 2 180

x = 2 180 × 3

x= 6 540

+ 0 nhân 3 bằng 0, viết 0

+ 3 nhân 8 bằng 24, viết 4 nhớ 2

+ 3 nhân 1 bằng 3, thêm 2 bằng 5, viết 5

+ 3 nhân 2 bằng 6, viết 6

Vậy 2 180 × 3 = 6 540

Vậy x = 6 540.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận