Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 7. Tháng, năm có đáp án

  • 314 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một năm có …. tháng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Một năm có 12 tháng


Câu 2:

Tháng nào dưới đây có 31 ngày?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Tháng 5 có 31 ngày

Tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày

Tháng 9 và tháng 11 có 30 ngày


Câu 3:

Chọn phát biểu sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Tháng 2 chỉ có 28 ngày hoặc 29 ngày


Câu 4:

Quan sát tờ lịch sau và cho biết ngày 14 tháng 2 là thứ mấy?

A. Thứ hai

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ngày 14 tháng 2 năm 2022 là Thứ ba


Câu 5:

Ngày 5 tháng 2 năm 2023 là Chủ nhật. 7 ngày nữa (kể từ ngày 5 tháng 2) là thứ mấy?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ngày 5 tháng 2 năm 2023 là Chủ nhật thì 7 ngày nữa (kể từ ngày 5 tháng 2) cũng là Chủ nhật


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận