Trắc nghiệm Unit 2 Writing

  • 320 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. :

There was an upward trend in the demand for labor force.

Xem đáp án

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Có một xu hướng tăng trong nhu cầu lực lượng lao động.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. :

The industrial production plummeted spectacularly from 1990 to 2000.

Xem đáp án

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Sản xuất công nghiệp giảm nhanh chóng trong mười năm từ 1990 đến 2000.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. :

There was a 5% drop in the student enrollment of the university.

Xem đáp án

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Tỷ lệ sinh viên nhập học của trường đại học giảm 5%.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. :

There was a 30% rise in the rate of unemployment.

Xem đáp án

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Tỷ lệ thất nghiệp tăng 30%.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. :

Rapid ups and downs in the number of students could be observed in June.

Xem đáp án

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Số lượng học sinh dao động mạnh mẽ trong tháng sáu.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận