Trắc nghiệm Unit 4 Writing

  • 305 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. 

You will never eat there at the weekend unless you have made a reservation.

Xem đáp án

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Bạn sẽ không bao giờ ăn ở đó vào cuối tuần trừ khi bạn đã đặt trước.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

 Only Mary scored high enough to pass this test.

Xem đáp án

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Chỉ có Mary đạt điểm cao đủ để vượt qua bài kiểm tra này.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

The demand was so great. They had to reprint the book immediately.

Xem đáp án

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Nhu cầu rất lớn. Họ phải tái bản cuốn sách ngay lập tức.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

He did not work hard. He failed the exam.

Xem đáp án

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Nếu cậu ấy học chăm, cậu ấy đã qua kỳ thi rồi.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

“I will help you with the housework”, Mai said to me.

Xem đáp án

Đáp án: A

Dịch nghĩa: “Mình sẽ giúp cậu làm việc nhà”, Mai nói với tôi.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận