Trắc nghiệm Unit 8 Phonetics and Speaking

  • 381 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /s/ các đáp án còn lại phát âm là /z/


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /ju:/ các đáp án còn lại phát âm là / ʌ /


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /i/ các đáp án còn lại phát âm là /ai/


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /i/ các đáp án còn lại phát âm là /i:/


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là / ə / các đáp án còn lại phát âm là /i/


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 tháng trước

Đào Chí Bình

Bình luận


Bình luận